Gebruiksvoorwaarden

BELANGRIJK: ALLE BEZOEKERS DIENEN DIT TE LEZEN

1. DEFINITIES

1.1 Bezoeker = een ieder die de Waltman Advies Site bezoekt of van (een deel van) de Waltman Advies Site of de Informatie gebruik maakt.

Informatie = gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden enz., die zich op de Waltman Advies Site bevinden.

Waltman Advies = Waltman Advies gevestigd in Schiedam, Nederland.

Waltman Advies Site = alle pagina's, in welke taal dan ook, waar deze Site Voorwaarden door Waltman Advies op van toepassing zijn verklaard of waarop door Waltman Advies naar deze Site Voorwaarden wordt verwezen.

Site Voorwaarden = de voorwaarden zoals hieronder weergegeven.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op het bezoek van de Waltman Advies Site en het gebruik van de Informatie (waaronder alle aanbiedingen op de WALTMAN ADVIES Site en alle diensten die Waltman Advies verleent zijn deze Site Voorwaarden van toepassing. Indien de Bezoeker de Site Voorwaarden niet wenst te aanvaarden, kan de Bezoeker geen gebruik maken van de Waltman Advies Site en de door Waltman Advies aangeboden aanbiedingen en diensten.

2.2 Waltman Advies heeft het recht de Site Voorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen. Waltman Advies zal de Bezoeker op de hoogte stellen van eventuele aanpassingen of wijzigingen door aankondiging hiervan op de homepage van de Waltman Advies Site.

3. EIGENDOMS- EN GEBRUIKERSRECHTEN

3.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, op de Waltman Advies Site en de Informatie bij Waltman Advies.

3.2 De Bezoeker is ten aanzien van Waltman Advies Site en de Informatie slechts bevoegd de Waltman Advies Site door te bladeren en de Informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een harde schijf of een diskette. Op alle reproducties dient de copyright vermelding (©Waltman Advies 2005) duidelijk zichtbaar te zijn.

3.3 De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van de Waltman Advies Site mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website of worden geframed.

3.4 De Bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Waltman Advies, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Waltman Advies Site en enige andere (internet) site, (meta) search engine of computer netwerk

3.5 Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Site Voorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.

3.6 Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van EUR 5.000,-. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, na hiervan door Waltman Advies op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van EUR 250,-.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Hoewel Waltman Advies ernaar streeft dat de Informatie juist is, geeft Waltman Advies geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de Informatie of de Waltman Advies Site.

4.2 De Bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Informatie en de Bezoeker zal de Informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.

4.3 Waltman Advies is niet aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van:

(a) het gebruik of de inhoud van de Waltman Advies Site of de Informatie;

(b) het gebruik of de inhoud van informatie op enige site waarnaar op de Waltman Advies Site een link is opgenomen of enige site waarop een link is opgenomen naar de Waltman Advies Site;

(c) inbreuk door (het gebruik van) de Waltman Advies Site of de Informatie op rechten van derden.

Het voorgaande geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Waltman Advies.

4.4 Indien via de Waltman Advies Site overeenkomsten tussen de Bezoeker en derden tot stand komen is Waltman Advies op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze Site Voorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en Waltman Advies is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.

4.5 Hoewel Waltman Advies ernaar streeft dat de Waltman Advies Site gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is Waltman Advies niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de Waltman Advies Site om welke reden dan ook. Toegang tot de Waltman Advies Site mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. Waltman Advies heeft te allen tijde het recht om een Bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot de Waltman Advies Site te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. Waltman Advies is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

5. APPARATUUR

5.1 De Bezoeker is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van alle telefonie, computer hardware en andere apparatuur benodigd om de Waltman Advies Site te bezoeken en gebruiken. Waltman Advies is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de Bezoeker veroorzaakt door het gebruik of bezoek van de Waltman Advies Site.

6. PERSOONLIJKE INFORMATIE

6.1 Tijdens het bezoek van de Waltman Advies Site wordt persoonlijke informatie van de Bezoeker verzameld en verwerkt door Waltman Advies. Informatie over de verzameling en de verwerking van deze persoonlijke informatie is te vinden in de Privacy Policy van Waltman Advies.

7. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

7.1 De Site Voorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de Bezoeker en Waltman Advies wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een Bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voorzover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen Waltman Advies en de Bezoeker.

7.2 De Bezoeker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land waarvandaan de Bezoeker de Waltman Advies Site bezoekt.

7.3 Indien deze Site Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn die in strekking en werking het meest aansluit bij, het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van), deze Site Voorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.